تبلیغات
مامان ایرانی - آموزش بافت عروسک پری دریایی

آموزش بافت عروسک پری دریایی

 

نوع مطلب :آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،آموزش بافت عروسک بافتنی ،

نوشته شده توسط:سانی


آموزش  در ادامه....
☺ بسم اللہ الرحمن الرحیم

اندازہ ارتفاع پرے دریایے ۳۳ سانت
ڪامواے مورد نظر،: ۱۴ گرم آبے،،، ۱۴ گرم صورتے خیلے کمرنگ (ڪہ من براے عروسکم از کرم استفادہ کردم )
مقدار ڪمے صورتے پرنگ.، مشکے، قرمز.،،، ‍،،،،،،،،،،،، الیاف::: ۹۰گرم،،،،،،،،،،،،،، میل مناسب با کاموا
☺ بالہ ھاے دم☺
ازلبہ پایینےیکے از بالہ ھای دم شروع کردہ وبا استفادہ از کامواے آبے ۲دانہ سراندازید
یک راہ روببافید
راه بعد,: زیروبدین صورت کہ بہ ھر دانہ یک دانہ اضافہ کنید.۔ ۴ دانہ مے شود
راہ بعد: یک دانہ زیر، یک عدد سید، ۲ دانہ زیر، یک عددسید، یک دانہ زیر۔ ۶ دانہ مے شود
یک راہ رو ببافید
☺ ادامہ فرم دادن☺
راہ اول: ۲ دانہ زیر، یک عدد سید،زیر تا ۲ دانہ ماندہ بہ آخر، یک عدد سید ۲ دانہ زیر۔ ۸ دانہ مے شود

راہ دوم: رو.،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ۲راہ آخر را ۶ مرتبہ دیگر تکرار کنید۔ ۲۰ دانہ مے شود★

ڪاموارا پارہ کردہ ودانہ ھا را بہ یک میل نگہ دارندہ منتقل کنید

بالہ دوم را مانند بالہ اول وتا علامت★. ببافید.

☺ متصل کردن دو بالہ بہ یکدیگر☺

ابتدا دانہ ھاے مربوط بہ بال دوم وسپس دانہ ھاے مربوط بہ بالہ اول را از زیر ببافید۔۔ ۴۰ دانہ مے شود

۳راہ سادہ ببافید
راہ بعد;: (۲دانہ را از زیر باھم یکے کنید )۳ مرتبہ تکرار گردد، ۸ دانہ زیر، (۲ دانہ را از زیر باھم یکے کنید ) ۶ مرتبہ تکرار گردد، ۸ دانہ زیر( ۲ دانہ را از زیر باھم یکے کنید ) ۳مرتبہ تکرار گردد۔۔ ۲۸دانہ مے شود

یڪ راہ رو ببافید

راہ بعد: (۲ دانہ را از زیر باھم یکے کنید)۲ مرتبہ تکرار گردد
 ۴ دانہ زیر، (۲دانہ را اززیر باھم یکے کنید) ۶ مرتبہ تکرار گردد،
۴دانہ زیر، (۲ دانہ رااز زیر باھم یکے کنید )۲مرتبہ تکرار گردد،
۔ ۱۸ دانہ مے شود

☺ . دم.☺

توجہ, راہ اول طرف پشت بافت دم را مشخص مے کند دقت کنید ڪہ دم در طے سہ بخش زیر فرم مے گیرد

بخش اول

راہ اول: زیر
 راہ دوم و سوم: رو
راہ چھارم: زیر
۴ راہ بخش اول را یک مرتبہ دیگرتکرار کنید
بخش دوم
فرم دادن دم
راہ اول: زیر
راہ دوم وسوم: رو
راہ چھارم و پنجم: زیر
راہ ششم وھفتم,: رو
راہ ھشتم یک دانہ زیر، بہ دانہ بعدے یک دانہ اضافہ کنید، بقیہ دانہ ھا زیر تا ۳ دانہ ماندہ بہ آخر، بہ دانہ بعدے یک دانہ اضافہ کنید ۲ دانہ زیر۔ ۲۰ دانہ مے شود
۸راہ بخش دوم را سہ مرتبہ دیگر تکرار کنید۔۔ . ۲۶ دانہ مےشود

بخش سوم
ادامہ فرم دادن
راہ اول: , زیر
راہ دوم وسوم: , رو
راہ چھارم,: یک دانہ زیر، بہ دانہ بعدے یک دانہ اضافہ کنید، بقیہ دانہ ھا زیرتا ۳ دانہ ماندہ بہ آخر، بہ دانہ بعدے یک دانہ اضافہ کنید، ۲ دانہ زیر۔ ۲۸ دانہ مے شود
۴راہ بخش سوم را ۵ مرتبہ تکرار کنید۔ ۳۸ دانہ مے شود

با یک راہ زیر شروع کردہ و۲ راہ سادہ ببافید
 
ڪاموارا پارہ کنید
.☺ فرم دادن بالاتنہ ☺

ڪامواے صورتے روشن( یا کرم ) را وصل کنید بایک راہ رو شروع کردہ و۹راہ سادہ ببافید

فرم دادن شانہ ھا

راہ بعد ۷ دانہ زیر (۲ دانہ را از زیر باھم یکے کنید )۳مرتبہ تکرار گردد ۱۲دانہ زیر، (۲ دانہ رااز زیر باھم یکے کنید ) ۳مرتبہ تکرار گردد۷ دانہ زیر،۔ ۳۲ دانہ مےشود

۳راہ سادہ ببافید
راہ بعد ۶ دانہ زیر، ( ۲دانہ را باھم از زیر یکے کنید )۲ مرتبہ تکرار گردد ۱۲ دانہ زیر، (۲دانہ رااز زیر باھم یکے کنید )۲مرتبہ تکرار گردد ۶دانہ زیر۔ ۲۸ دانہ مے شود
۳راہ سادہ ببافید

اضافہ کردن براے سر

راہ بعد ۲ دانہ زیر ( یک دانہ زیر، بہ ھر کدام از ۲ دانہ بعدے یک دانہ اضافہ کنید ) تا ۲ دانہ ماندہ بہ آخر تکرار گردد، ۲ دانہ زیر۔۔۔ ۴۴دانہ مےشود
۲۳راہ سادہ ببافید وسط یکے از این راھھا را جھت تعیین محل اجزاؑ توسط یک رشتہ کامواے دیگر علامت گذارے کنید

فرم دادن بالاے سر
راہ اول: (۲دانہ زیر، ۲دانہ رااز زیر باھم یکے کنید )تا آخر۔۔۔ ۳۳دانہ مے شود
راہ دوم و کلیہ راھھاے زوج بعدے: رو
راہ سوم: ( یک دانہ زیر ۲ دانہ را اززیر باھم یکے کنید تا آخر۔ ۲۲دانہ مے شود

راہ پنجم: (۲ دانہ را از زیر باھم یکے کنید )تا آخر۔۔ ۱۱ دانہ مے شود
دانہ ھا را بہ صورت شل جمع کنید

☺ دوخت‌ پرے☺

از لبہ کمرے دم شروع کردہ و لبہ انتھاے راھھا در بالاتنہ وسپس سربھم دوختہ و تا نیمے از سر پیش بروید
طرف صحیح تکہ را از طریق سر بیرون بیاورید
نیمہ پایینی دم را از طریق لبہ با، ز پائینے الیاف کنید کمے الیاف درو ن بالہ ھا قرار دھید انتھاے راھھاے ھر بالہ را بھم بدوزید نیمہ بالایے دم و سپس بالاتنہ را از طریق لبہ باز موجود در سر الیاف کنید دور کمر در ناحیہاے کہ دم تمام شدہ و بالاتنہ شروع مے شود ۱۸ سانتے متر ست
گردن و سپس سر را الیاف کنید ودرز را بدوزید
انداشہ دور سر ۲۲ سانت مے باشد
☺ فرم دادن گردن☺

یک رشتہ کاموا ھم رنگ سر، در رجے کہ براے سر اضافہ کردیم از میان دونہ ھا عبور دھید دوسر ان را محکم کشیدہ وبھم گرہ بزنید. گرہ را در بافت پنھان نمائید

★ دوستان عزیز براے دوخت چشم، دھان،،،، دقت لازم
داشتہ باشید کہ درست در وسط. صورت قرار بگیرد★
☺ صورت☺

محل چشمھا را توسط سنجاق تہ گرد علامت گذارے نمائید محل اون در مرکز صورت ۱۱ راہ بہ بالا ے راہ اضافہ کردن برایسر وبا فاصلہ ۴ دانہ از ھم می باشد با استفادہ از کامواے مشکے چشمھارا بہ صورت بخیہ کار کنید بدین صورت کہ سوزن ونخ را از بالا ے سر وارد کردہ واز محل یکے از سنجاقھا. خارج کنید از روے دودانہ بالاے ان بہ صورت عمودے. عبور دادہ ودوبارہ وارد سر کنید واز مھل سنجاق خارج کنید این کار را دوبار دیگہ انجام بدید
چشم دوم را مثل چشم اول انجام بدید

☺ دھان.☺

با استفادہ از کامواے قرمز دھان را بہ صورت بخیہ کار کنید محل ان در وسط راہ ششم بالاے اضافہ کردن براے سر مے باشد
☺ گونہ ھا و بینے☺

بااستفادہ از مداد قرمز گونہ ھا را گلے کنید براے بینے یک نقطہ از مداد قرمز درست زیر لبہ چشمھا در وسط صورت ایجاد کنید
☺ دستھا دو عددتھیہ گردد☺

از لبہ بالایے دستھاشروع کردہ وبا استفادہ از کامواے رنگ بدن ۱۳ دانہ سر بندازید
بایک راہ روشروع کردہ و ۳۰ راہ سادہ ببافید وبا قلاب دانہ ھامحکم جمع کنید

دوختن آن

درز را بدوزید داخلشو الیاف کنید دور این قسمت ۶ سانت است

جھت فرم دادن نا حیہ مچے یک رشتہ کاموا ھم رنگ دور راہ ھشتم (بالاے محل دانہ ھا ی جمع شدہ)بصورت محکم قرار دادہ ودوسر ان را بھم گرہ بزنید. گرہ را در بافت. پنھان کنید۔
لبہ سر انداختہ دستھا رادر کنارہ ھاے تنہ، یک سانت زیر گردن بہ تنہ بدوزید

☺ یقہ☺

از لبہ پائینے ان شروع کردہ وبااستفادہ از کامواے صورتے ۶۴ دانہ سر اندازید ۲ راہ مدا بافے نمایید
بایک راہ زیر شروع کردہ و۳ راہ سادہ ببافید

راہ بعد: ( یک دانہ رو،. ۲ دانہ رااز رو باھم یکے کنید ) تا یک دانہ ماندہ بہ آخر تکرار گردد،. یک دانہ رو ۴۳ دانہ میشود
کامورا پارہ کنید و با استفادہ از کاموات صورتے پر رنگ دانہ ھا را کور کنید
انتھاے راھھارا بھم بدوزید طرف صحیح رادر خارج قرار دھید
با استفادہ از کامواے آبے ( ھمرنگ دم ) یک ردیف بخیہ در {بالاےلبہ سرانداختہ }بدوزید لبہ کور شدہ یقہ را از پایین بالہ ھا عبور دھید وزیر سر قرار دھید. ودور تا دور ان رابہ تنہ بدوزید

با استفادہ از یک رشتہ کامواے آبے یک طناب مارپیچے تھیہ کنید وبہ جلوے یقہ وصل کنید

☺. مو☺

♥ توجہ داشتہ باشید براے تمام قطعات مو ازیک جفت میل شمارہ ۴ استفادہ کنید♥

تکہ اصلی مو
را اول. طرف صحیح بافت را مشخص مے کند
با استفادہ از کامواے زرد ۴۰ دونہ سر اندازید، وسط دانہ ھا را توسط یک رشتہ کامواے دیگر علامت گذارے کنید

راہ اول: ( یک دانہ زیر، یک دانہ رو ) تا آخر
۱۹ راہ مدابافے کنید،،،، یعنے { ۹ خط رکن و یک خط تک }

فرم دادن بالاے آن
راہ بعد: ( ۲دانہ زیر، ۲دانہ را از زیر باھم یکے کنید )تا آخر۔ ۳۰ دانہ مے شود
۳راہ مدا بافے نمائید
راہ بعد:( یک دانہ زیر، ۲ دانہ را از زیر باھم یکے کنید )تا آخر۔ ۲۰ دانہ مے شود
یک راہ زیر
راہ بعد: ( ۲ دانہ را از زیر باھم یکے کنید ) تا آخر۔. ۱۰ دانہ مے شود. دانہ ھارا بصورت محکم جمع کنید


☺ دوختن آن☺
انتھاے راھہارا بھم بدوزید. وطرف صحیح را در خارج قرار دھید. تکہ را بصورتے روے سرعروسڪ قرار دھید. کہ درزآن در وسط پشت سر قراربگیرد
محل علامت گذارے شدہ در لبہ سر انداختہ را بہ وسط صورت درست۶ راہ بالاے چشمہا سنجاق کنید بقیہ لبہ سرانداختہ رابہ صورت سنجاق کنید. بطوریکہ حالت عدد۸ بخود بگیرد لبہ سر انداختہ. تکہ اصلے رابہ سر بدوزید با استفادہ از کامواے ھم رنگ ۳ بخیہ کوچک بہ ابتداے فرو مو بدوزید{ بہ عنوان موھاے. روے پیشانے }

 ؁
☺. گیس ھا.☺ ۸ عدد تھیہ گردد

از لبہ پائینہ ان شروع کردہ وبا استفادہ از کامواے ھم رنگ تکہ اصلے مو ۴ دانہ سر بندازید توجہ کنید کہ راہ اول طرف صحیح بافت مے باشد
۲۵راہ مدا بافےنمودہ سپس دانہ ھا را بصورت محکم جمع کنید

☺ دوختن آن☺
دو لبہ ھر گیس را بدوزید. یکے از گیس ھا را در کنار ہ ھاے سر بہ لبہ سر انداختہ تکہ اصلے مو بدوزید. بطوریکہ ھم سطح. با لبہ پائینے چشمھا قرار بگیرد گیس ھا دوم رادر طرف مقابل بہ ھمین صورت بدوزید. در ھر طرف دو گیس دیگر در پشت گیس اول بدوزید سپس در ھر طرف گیس آخر را روے گیس وسطے بدوزید


☺ تاج☺
ازلبہ پایینے ان شروع کردہ وبا استفادہ از کامواے ابے ھم رنگ دم ۳۰دونہ سر بندازید
توجہ کنید راہ اول طرف صحیح بافت مے باشد
دونہ اول رااز میل در بیارید ونبافید بعد ۲ راہ زیر ببافید
کاموارا پارہ کنید وکامواے صورتے ھم رنگ یقہ را وصل کنید.
بایک راہ زیر شروع کردہ و۲ راہ سادہ ببافید
ڪاموارا پارہ کردہ و کامواے صورتے پر رنگ را وصل کنید یک راہ زیر ببافید
 
☺ کار کردن لبہ دالبرے یا دندون موشے☺

راہ بعد: ۲ دانہ را از زیر باھم یکے کنید،( یک ژوتہ، ۲ دانہ را ازیر باھم یڪے کنید ) تا آخر۔ ۲۹ دانہ مے شود
بایک راہ زیر شروع کردہ. و۳ راہ سادہ بافے کنید
دانہ ھا را کار کنید( لبہ پایین پشت تاج )

یک رشتہ کاموا از درون دانہ ھاے لبہ انتھاے ھر طرف عبور دھید دو سر ان را محکم کشیدہ و بھم گرہ بزنید در حالیکہ طرف صحیح تکہ در بیرون قرار بگیرد ان را ا،. ناحیہ لبہ دالبر. تا کردہ و لبہ کورشدہ را در محل بدوزید.(درست در بالاے سر انداختہ ) ولبہ سرانداختہ آن را بہ مو بدوزید 


Сialis
پنجشنبه 24 آبان 1397 09:27 ق.ظ
Hey there! I know this is kinda off topic but I
was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment
form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having
difficulty finding one? Thanks a lot!
Bengt
شنبه 16 تیر 1397 12:00 ب.ظ
Remarkable! Ӏts truly amazing post, I hаve
gοt mucһ clear idea гegarding frօm this article.
JANAH stone
سه شنبه 12 تیر 1397 04:00 ق.ظ
Helⅼo friends, nice post aand nice arguments commented aat tһis placе, I am genuinely enjoying by these.
Doaa Hosny
شنبه 25 فروردین 1397 07:26 ب.ظ
There is definately a lot to find out about this topic.
I like all the points you have made.
viagra super active générique 100mg
پنجشنبه 23 فروردین 1397 12:04 ب.ظ
I need to to thank you for this fantastic
гead!! Ι abѕolutely enjoyed every bіt of it. I һave yoᥙ saved as ɑ favorite to check
ߋut new stuff you post…
johnson
شنبه 11 فروردین 1397 10:41 ق.ظ
Hello mates, good article and nice arguments commented here, I am actually enjoying by these.
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 08:10 ب.ظ
What's up everyⲟne, іt's my first ɡo tօ see at tһis webb рage, and post
іs in faⅽt fruitful in favor ᧐f me, ҝeep up posting tһese types off content.
How much does it cost to lengthen your legs?
شنبه 25 شهریور 1396 07:03 ق.ظ
I could not refrain from commenting. Well written!
What causes burning pain in Achilles tendon?
شنبه 11 شهریور 1396 05:26 ب.ظ
This is very interesting, You are a very skilled blogger.
I've joined your feed and look forward to seeking more of your
fantastic post. Also, I've shared your site in my
social networks!
Dee
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:05 ق.ظ
Hi there! I know this is somewhat off-topic but I needed
to ask. Does operating a well-established blog such as
yours take a large amount of work? I am completely new to
running a blog but I do write in my diary every day. I'd like to start a blog so I will
be able to share my own experience and feelings online.
Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for
brand new aspiring bloggers. Appreciate it!
manicure
جمعه 11 فروردین 1396 09:47 ب.ظ
I for all time emailed this weblog post page to all
my contacts, since if like to read it after that my friends will too.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر