تبلیغات
مامان ایرانی - آموزش بافت شرت و سوتین

آموزش بافت شرت و سوتین

 

نوع مطلب :آموزش بافت لباس زیر ،

نوشته شده توسط:سانی

آموزش بافتن لباس زیر تابستانی

سایز:خیلی کوچک –کوچک – متوسط – بزرگ – خیلی بزرگ
وسایل لازم:
کاموای سفید
برای سوتین: تمام سایزها ۱۰۰ گرم
برای شورت : تمام سایزها ۵۰ گرم به جز سایز خیلی بزرگ که ۱۰۰ گرم ماموا لازم است.

قلاب سایز ۳ میلی متری یا هر سایز ی که این اندازه را بدست دهد : ۲۶ پایه دوبل در ۲۶ رج (یا ۲۴ پایه سه تایی در ۱۳ رج ) = ۱۰ در ۱۰ سانتی متر

اختصارات:
ز = زنجیره
پ = پایه ساده
پ.د = پایه دوبل
پ.ت = پایه تریپل یا سه تایی

آموزش بافتن لباس زیر:

رج پایه دوبل:
هر رج را با یک زنجیره آغاز کنید و سپس روی تمام گره ها یک پایه دوبل ببافید.توجه! وقتی در یک رج دانه کم یا زیاد میکنید باید در ابتدای آن رج ۲ زنجیره بزنید (به جای یک زنجیره ).

کم کردن در رج پایه دوبل :
در هر سمت یک رج به این ترتیب یک پایه دوبل کم کنید : ۱ پایه دوبل ببافید /* قلاب را به گره بعدی وارد کنید و نخ را بگیرید * / از * تا * تکرار کنید /یکبار نخ را دور قلاب بندازید و قلاب را از سه حلقه روی آن رد کنید /سپس روی هر گره یک پایه دوبل بزنید تا زمانی که ۳ گره به انتهای رج مانده باشد .کم کردن را در ۲ گره بعدی تکرار کنید ./روی گره آخر یک پایه دوبل بزنید .

رج پایه تریپل یا سه تایی :
هر رج را با ۳ زنجیره شروع کنید .سپس روی تمام کره ها یک پایه تریپل بزنید .

کم کردن در رج پایه سه تایی :
در هر سمت از رج پایه سه تایی به این ترتیب یک پایه سه تایی کم کنید : ۱ پایه سه تایی بزنید / * نخ را دور قلاب بندازید /قلاب را به گره بعد وارد کنید / نخ را بگیرید / یک دور نخ را دور قلاب بپیچید و نخ را از ۲ حلقه روی قلاب رد کنید .*/ از * تا * تکرار کنید / یک بار نخ را دور قلاب بندازید و نخ را از ۳ حلقه روی قلاب رد کنید ./سپس روی هر گره یک پایه سه تایی بزنید تا زمانی که به سه گره آخر رج برسید / کم کردن را روی دو گره بعدی تکرار کنید / رو یگره آخر یک پایه سه تایی بزنید .

اضافه کردن :
در هر سمت یک رج به این ترتیب یک گره اضافه کنید : روی گره اول دو گره ببافید / سپس روی بقیه کره ها هر کدام یک گره ببافید تا زمانی که یک گره انتهای رج بماند /روی گره آخر دو گره ببافید .

الگوی پروانه شماره ۱ : الگوی m1 را ببینید (تعداد گره ها قابل تقسیم به ۶ + ۱ )

رج ۱ : ۱ ز. / ۱ پ.د روی اولین گره /* ۲ گره جا بندازید / ۵ پ.ت روی گره بعدی / ۲ گره جا بندازید / ۱پ.د روی گره بعدی * / از * تا * برای تمام رج تکرار کنید .با ۱ پ.د روی آخرین گره تمام کنید/ کار را برگردانید .

رج ۲ : ۳ ز. / ۲ پ.ت روی اولین پ.د / * ۱ پ.د روی پ.ت وسطی از ۵ پ.ت رج قبل / ۵ پ.ت روی پ.د بعدی */ از * تا * برای تمام رج تکرار کنید/ با یک پ.د روی پ.ت وسطی از ۵ پ.ت رج قبلی تمام کنید / ۳ پ.ت روی آخرین پ.د بزنید / کار را برگردانید .

رج ۳ : ۱ ز. / ۱ پ.د روی اولین پ.ت / * ۵ پ.ت روی پ.د بعدی / ۱ پ.د روی پ.ت وسطی از ۵ پ.ت رج قبلی * / / از * تا * برای تمام رج تکرار کنید/با ۱ پ.د روی سومین ز. از ابتدای رج قبلی تمام کنید .

الگوی پروانه شماره ۲ : الگوی m2 را ببینید. ( تعداد گره ها قابل قسمت به ۴ + ۱ )

رج ۱ : ۱ ز. / ۱ پ.د رو ی اولین گره /* ۱ گره جا بندازید / ۵ پ.ت روی گره بعدی / ۱ گره جا بندازید/ ۱ پ.د روی گره بعدی */ از * تا * برای تمام رج تکرار کنید/ با ۱ پ.د روی گره آخر تمام کنید / کار را برگردانید.

رج ۲ تا ۳ : مانند رج دوم و سوم از الگوی پروانه شماره ۱ ببافید .

شورت :
از بالای قسمت جلو بافت را آغاز کنید و یک تکه تا قسمت پشت ببافید .۵۵- ۶۱ – ۶۷ – ۷۳ – ۷۹ + ۳ ز. بزنید (اعداد مختلف به ترتیب برای سایزهای مختلف هستند ) .

رج اول را به این ترتیب ببافید : ۱ پ.ت روی چهارمین ز . از سمت قلاب /سپس روی هر گره در تمام رج ۱ پ.ت بزنید = ۵۵ – ۶۱ – ۶۷ – ۷۳ – ۷۹ پ.ت ( تعداد گره ها قابل تقسیم به ۶ + ۱ ) /کار ار برگردانید – توضیحات بالا با عنوان رج پایه سه تایی خوانده شود .

به این ترتیب ادامه دهید : * در رج بعد در هر سمت یک پ.ت کم کنید _ توضیحات بالا با عنوان دانه کمکردن خوانده شود /۱ رج پایه سه تایی دیگر ببافید * ./۱ بار دیگر از * تا * تکرار کنید = ۵۱ – ۵۷ – ۶۳ – ۶۹ – ۷۵ پ.ت ( ۵ ردیف پایه سه تایی ) .

حالا با پ.د ادامه دهید – توضیحات بالا با عنوان رج پایه دوبل خوانده شود _ و همزمان ۱ پ.د در هر سمت از اولین رج پایه دوبل کم کنید _ توضیحات بالا با عنوان کم کردن در رج پایه دوبل خوانده شود . کم کردن را در باقی رجها هم ۱۰ – ۱۰ – ۹ – ۱۰ – ۱۲ بار تکرار کنید = ۳۱ – ۳۷ – ۴۵ – ۴۹ – ۵۱ – پ.د .

سپس در هر رج در هر سمت ۱ پ.د کم کنید و این کا ر را ۶ – ۸ -۱۲ – ۱۲ -۱۲ بار تکرا رکنید = ۱۹ – ۲۱ -۲۱ -۲۵ -۲۷ پ.د. با رج پایه دوبل بافت را ادامه دهید . وقتی بافت به اندازه ی ۱۹ – ۲۱ -۲۳ -۲۴ – ۲۶ سانتی متر رسید قسمت پشتی را شروع کنید و از این قسمت طول بافت را اندازه گیری کنید .

بافت را با اضافه کردن ۱ پ.د در هر سمت ادامه دهید _ توضیحات بالا با عنوان دانه اضافه کردن خوانده شود .اضافه کردن را به این ترتیب اپتکرار کنید : در هر رج در هر سمت۰ – ۰ -۴ -۴ – ۶ بار / یک رج در میان ۲۲ – ۲۶ – ۲۶ ۲۷ -۲۷ بار و در هر ۴ رج ۳ – ۱ – ۰ – ۰ – ۰ بار ۱ پ.د اضافه کنید = ۶۹ – ۷۵ – ۸۱ – ۸۷ – ۹۳ پ.د .

حالا تا آخر کار رج پایه سه تایی ببافید .بعد از هر رج پایه سه تایی به این ترتیب ببافید : * ۱ پ.ت در هر سمت در رج بعد اضافه کنید / یک رج پایه سه تایی دیگر ببافید * / از * تا * یک بار دیگر تکرا ر کنید = ۷۳ – ۷۹ – ۸۵ – ۹۱ – ۹۷ پ.ت ( تعداد گره ها قابل تقسیم به ۶ +۱ ). به بافت رج پایه سه تایی ادامه دهید تا زمان یکه قسمت پشت به اندازه ی ۲۴ – ۲۴ – ۲۴ – ۲۵ – ۲۶ سانتی متر شود .کاموا را نبرید .

حاشیه پروانه و گره ها :
از الگوی پروانه شماره یک رجهای ۱ تا ۳ را ببافید – توضیحات بالا را بخوانید . سپس ۰ – ۰ – ۰ – ۱ – ۱ بار دیگر رج دوم را تکرار کنید .کاموا را نبرید . سپس به طول ۲۸ – ۲۹ – ۳۰ – ۳۲ – ۳۴ سانتی متر زنجیره ببافید . کار را برگردانید و رو ی هرزنجیره یک اسلیپ استیچ (روش بافت در پایین ) بزنید .کاموا را ببرید و محکم کنید . یک گره دیگر به همین صورت ببافید و به گوشه ی دیگر در حاشیه ی پروانه وصل کنید .

به همین صورت حاشیه و گره ها را در قسمت جلو هم ببافید .

سوتین:
با قلاب سایز ۳ میلی متری ۲۳ – ۲۵ – ۲۸ – ۳۱ – ۳۲ زنجیره ببافید .تاپ بیکینی به صورت عقب و جلو روی دو طرف ردیف زنجیره ها بافته میشود .

رج اول را به این صورت ببافید : روی دومین ز . از سمت قلاب ۱ پ.د ببافید /روی هر گره تمام رج ۱ پ.د بزنید تا وقتی یک گره مانده باشد / روی گره آخر ۳ پ.د بزنید ./سپس در سمت دیگر ردیف زنجیره ای روی هر گره یک پ.د بزنید = ۴۵ – ۴۹ – ۵۵ – ۶۱ – ۶۳ پ.د ..یک نشانگر روی پ.د وسطی بزنید (= ۲۲-۲۴-۲۷-۳۰-۳۱ پ.د هر طرف نشانگر ).کار را برگردانید .

رج بعدی : * تمام رج روی هر پ.د یک پ.د بزنید ولی روی گرهی که نشانگر گذاشته اید(=گره وسطی) ۳ پ.د بزنید.* از * تا * تکرار کنید تا زمانی که مجموعا ۶- ۷ -۹ -۱۱- ۱۴ رج بافته باشید = ۵۵ – ۶۱-۷۱-۸۱-۸۹ پ.د در رج (=۲۷ -۳۰- ۳۵- ۴۰-۴۴ پ.د هر طرف نشانگر).

سپس ۳ رج پایه سه تایی به این ترتیب ببافید : * ۱ پ.ت روی هر گره برای تمام رج ولی روی گره نشانگر ۳ پ.ت بزنید ./۲ بار دیگر از * تا *تکرار کنید ولی در آخرین رج پایه سه تایی روی گرهی که نشانگر دارد ۵ پ.ت بزنید (به جای ۳ پ.ت ) – و همزمان در آن ردیف ۲-۴-۲-۰-۰ گره با فواصل مساوی اضافه کنید = ۶۵-۷۳-۸۱-۹۷ گره (تعداد گره ها قابل تقسیم به ۴ +۱ )

سپس اولین رج از الگوی پروانه شماره ۲ را ببافید – توضیحات بالا خوانده شود – روی پ.د وسط نشانگر بگزارید (وسط و بالای یک کاپ بیکینی ) .سپس ۲ رج از M2 ببافید با این تفاوت که روی گره نشانگر ۵ پ.ت/۱ز./۵پ.ت ببافید (به جای ۵ پ.ت ) .

سپس سومین رج از الکوی پروانه را ببافید (= روی کار ) /۵ پ.ت روی زنجیره ی بالایی از رج قبل ببافید .کاموا را ببرید و محکم کنید .
یک کاپ دیگر به همین صورت ببافید .

حاشیه پروانه و گره های بغل :
به اندازه ی ۳۷-۳۸- ۳۹-۴۱-۴۳ سانتی متر زنجیره ببافید (= گره راست ) .۳۴-۳۶-۳۸-۴۴-۵۰ پ.د روی لبه پایینی کاپ ببافید (روی حلقه جلویی گره ها از روی کار ببافید ) .سپس ۲ سانت زنجیره بزنید و ۳۴-۳۶-۳۸-۴۴-۵۰ پ.د روی لبه پایینی کاپ بعدی ببافید (از روی کار ) .

سپس برای ۳۷-۳۸- ۳۹-۴۱-۴۳ سانتی متر زنجیره ببافید (= گره چپ ) .کار را برگردانید .در رج بعد یروی ه رگره یک پ.د بزنید و کار را برگردانید .

در رج بعد ی(= آخرین رج ) روی هر پ.د به اندازه ی ۱۷-۱۸-۱۹-۲۱-۲۳ سانت یک اسلیپ استیچ ببافید /سپس اولین رج از M2 را ببافید (با ۱ پ.د شروع کنید ) تا وقتی که ۱۷-۱۸-۱۹-۲۱-۲۳ سانت از ردیف زنجیره ها بماند ./روی هر پ.د تا آخر رج یک اسلیپ استیچ بزنید .کاموا را ببرید و محکم کنید .

گره های دور گردن :
برای ۴۸-۴۹-۵۰-۵۲ سانتی متر زنجیره ببافید .کار را برگردانید .روی هر زنجیره یک اسلیپ استیچ بزنید .

سپس با یک اسلیپ استیچ به پایه سه تایی وسط از ۵ پایه سه تایی وسط بالای کاپ وصل کنید .کار را برگردانید .یک اسلیپ استیچ روی همان گره بزنید و بعد یک اسلیپ استیچ روی هر زنجیره در سمت دیگر ردیف زنجیره ای بزنید .کاموا را بریده و محکم کنید .روی کاپ دیگر هم به همین ترتیب کار کنید .



деньги в долг на карту без проверки
شنبه 22 اردیبهشت 1397 03:02 ق.ظ
кредит срочно на карту
рисуй светом купить одесса
срочно нужны деньги онлайн
на карту
кредит онлайн на карту круглосуточно
онлайн займ без отказа на карту
взять микрокредит на карту
нужны деньги срочно украина
заказать фитнес резинки одесса
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 12:13 ق.ظ
финес резинки цена
резинки u poweks для фитнеса купить
фітнесрезинка
латексні фітнес резинки
фітнес резінка boobonds
Cialis online
جمعه 17 فروردین 1397 06:37 ب.ظ

You actually mentioned it well.
cialis canada cialis rezeptfrei sterreich 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generico lilly pastillas cialis y alcoho prix de cialis cialis 5 effetti collaterali buying cialis in colombia cialis for bph cialis 30 day trial coupon
Cialisclups
یکشنبه 27 اسفند 1396 09:37 ب.ظ

You expressed it fantastically!
cialis 5 mg para diabeticos best generic drugs cialis generic cialis at walmart cialis generico lilly we recommend cheapest cialis we use it 50 mg cialis dose how do cialis pills work buy generic cialis low dose cialis blood pressure prices on cialis 10 mg
What is limb lengthening surgery?
یکشنبه 15 مرداد 1396 06:01 ب.ظ
I am regular reader, how are you everybody? This paragraph posted at this site is really pleasant.
Cristine
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:47 ب.ظ
Hi mates, nice paragraph and nice arguments commented here, I am
actually enjoying by these.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 05:02 ب.ظ
What a information of un-ambiguity and preserveness of
valuable knowledge regarding unexpected emotions.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر